بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
کیفیت بخشی باید استراتژی اصلی آموزش وپرورش کشور باشد
سرپرست وزارت آموزش وپرورش برکیفیت بخشی به عنوان استراتژی امروز آموزش وپرورش کشور تأکید کرد.
پانا:  علی اصغر فانی در اولین نشست اعضای شورای معاونان این وزارتخانه در سالن جلسات دفتر وزارتی گفت: دقت بسیار فراوان در نحوه بکارگیری نیروی انسانی در آموزش وپرورش باید به عنوان یک اصل مدنظر قرارگیرد و به موازات آن بایدساماندهی نیروی انسانی موجود وافزایش بهره وری آنها به روش های کارشناسی انجام شود.

 

 پانا:  علی اصغر فانی در اولین نشست اعضای شورای معاونان این وزارتخانه در سالن جلسات دفتر وزارتی گفت: دقت بسیار فراوان در نحوه بکارگیری نیروی انسانی در آموزش وپرورش باید به عنوان یک اصل مدنظر قرارگیرد و به موازات آن بایدساماندهی نیروی انسانی موجود وافزایش بهره وری آنها به روش های کارشناسی انجام شود.


وی مزایای این امر را بکارگیری نیروی باکیفیت و مجرب ، ارتقای وضعیت معیشتی معلمان و مواجه نشدن با مشکلات بکارگیری بی رویه نیروهای جدید برشمرد و اظهارکرد: امروز موضوع اشتغال برای آموزش وپرورش یک فرصت است ودرصورت طراحی صحیح می توان طی چندسال آینده نیروهای کیفی و ضابطه مند را با درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی ، جنسیت و رشته های تحصیلی از طریق مقتضی از جمله دانشگاه فرهنگیان تأمین کرد.

فانی بااشاره به اقدامات مطلوب وزارت آموزش وپرورش در زمان دکترحاجی بابایی اضافه کرد: برای پاسداری از زحمات ارزشمند ایشان باید، بهره وری نیروی انسانی را ارتقا بخشید و این موضوع را به عنوان یک سیاست مدنظرقرارداد و به این موضوع کارشناسی که به نفع کشور است، اعتقاد راسخ داشت.


می توانید دیدگاه خود را بنویسید