بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
تدوین پیش نویس خوابگاه مطلوب در معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

برای نخستین بار در جامعه ی دانشگاهی کشور " سند خوابگاه مطلوب" توسط معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، تدوین می شود.

دکتر حسینی، با بیان این مطلب، گفت: با عنایت به اینکه خوابگاه های دانشجویی از جمله مکان های با اهمیت دانشگاه ها است و در واقع خانه دوم دانشجویان محسوب می شود، بهبود کیفیت این فضا از جمله اهداف مهم دانشگاه فرهنگیان می باشد، به همین منظور معاونت دانشجویی، با توجه به تأکیدات ویژه سرپرست محترم دانشگاه، اقدام به تدوین پیش نویس سند خوابگاه مطلوب نموده است.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: در این راستا، با بهره مندی از خرد جمعی  دبیران مناطق ده گانه این دانشگاه و تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران این حوزه  که سال ها با فضا و محیط خوابگاهی در ارتباط بوده اند، سند خوابگاه مطلوب که شامل، ویژگی ها، الزامات، اهداف، شاخص ها،فضا، تجهیزات، نیروی انسانی، امکانات عمومی، رفاهی، استاندارد ها و  همچنین محدودیت های پیش رو است. تدوین می شود.می توانید دیدگاه خود را بنویسید